Algemene voorwaarden

 

 1. Definities
  • In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.
  • Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
  • Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om een Product te bestellen.
  • Klant: de wederpartij van Het Lunchmoment met wie Het Lunchmoment een Overeenkomst aangaat.
  • Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product via de Website.
  • Partijen: Het Lunchmoment en Klant gezamenlijk.
  • Het Lunchmoment: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.
  • Website: de website van Het Lunchmoment, te vinden onder de URL: hetlunchmoment.nl
  • Product: zaken, welke Het Lunchmoment op haar Website aanbiedt, welke Klant kan bestellen.
  • Dag: kalenderdag
  • Schriftelijk: per post of e-mail.

 

 1. Toepasselijkheid
 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tegenwoordige en toekomstige Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.
 • Het Lunchmoment behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor wat overeenkomsten met toekomstige werking te wijzigen. Van deze voorgenomen wijzigingen zullen wij je van tevoren op de hoogte stellen en je wijzen op jouw recht hiertegen in beroep te gaan. De wijzigingen gelden als geaccepteerd wanneer je niet binnen twee (2) maanden na het wijzigingsbericht protest aantekent. Als je tegen de wijziging protesteert, behoud je het recht om de overeenkomst binnen een redelijke termijn kosteloos op te zeggen.
 • Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. Totstandkoming Overeenkomst en Beperkingen
 • De op de Website aangeboden Producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.
 • Het Lunchmoment garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of vergissingen is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Het Lunchmoment hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.
 • Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Het Lunchmoment er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, zo snel als dat voor Het Lunchmoment mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.
 • Het Lunchmoment behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.
 • Het Lunchmoment levert producten alleen in Nederland.
 • Het aanbod van Het Lunchmoment is bestemd voor eindgebruikers en niet bestemd voor doorverkoop.
 • Het Lunchmoment verkoopt geen producten aan kinderen onder de achttien (18) jaar. Als je jonger bent dan achttien (18) jaar, is toestemming van de ouder of voogd nodig.

 

 1. Informatie over het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten
 • Onderstaande informatie betreft het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten.
 • Je hebt het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn begint te lopen op de dag van ontvangst van de eerste bestelling. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier onderaan deze Algemene Voorwaarden, maar je bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om jouw mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als je van je herroepingsrecht gebruikmaakt, dien je wel te betalen voor de producten die tijdens deze veertien dagen al zijn besteld door Het Lunchmoment. Het Lunchmoment bestelt de producten voor de bestellingen altijd op donderdag. Om levering van de volgende levering te voorkomen moet je uiterlijk dinsdagavond vóór 23.59 uur gebruik maken van je herroepingsrecht. Doe je dat niet dan zijn de producten voor je bestelling al besteld en ontvang je deze nog eenmalig en betaal je daar ook voor. Je kunt gebruik maken van het herroepingsformulier onderaan deze Algemene Voorwaarden.
 • Als je herroept, hoef je je ontvangen bestelling niet terug te sturen.

 

 1. Prijzen en betaling
 • Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn inclusief verzendkosten, mits anders weergegeven.
 • De vorderingen van Het Lunchmoment zijn per direct geldig.
 • Voor betaling kun je alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen.
 • Je hebt alleen recht op compensatie als je tegenclaims rechtsgeldig verklaard of door ons onbestreden zijn. Voor het uitoefenen van terughoudingsrecht ben je alleen in zoverre bevoegd als je tegenclaim op dezelfde contractuele relatie betrekking heeft.
 • Het Lunchmoment is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen.

 

 1. Automatische incasso
 • Het bedrag van je eerste Het Lunchmoment abonnement wordt via iDeal direct van je rekening afgeschreven. Daarnaast geef je toestemming aan Mempay B.V. en Het Online Betaalplatform (handelend voor Het Lunchmoment) om doorlopende SEPA incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven en aan je bank om een doorlopend bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Mempay B.V. en Het Online Betaalplatform (handelend voor Het Lunchmoment).
 • Ten minste vijf (5) dagen vóór de eerste SEPA incasso als bedoeld in 6.1 ontvang je van ons een notificatie van de voorgenomen incasso. In deze notificatie vind je onder meer informatie over de dag waarop de betaling zal worden afgeschreven, de hoogte van het bedrag, het Crediteur ID nummer en het unieke machtigingskenmerk.
 • Wanneer je kiest voor een eenmalige bestelling, dan wordt het bedrag eenmalig via iDeal direct van je rekening afgeschreven.
 • Als je het niet eens bent met een SEPA incasso afschrijving als bedoeld onder 6.1 en 6.2 kun je deze onder de voorwaarden afgesproken tussen jou en je bank laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht (8) weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.
 • Indien een SEPA incasso-opdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege een ontoereikend saldo op je rekening, of wanneer een terugboeking als bedoeld onder 6.4 heeft plaatsgevonden, behoudt Het Lunchmoment zich conform 6.1 het recht voor pas na betaling van het uitstaande totaalbedrag bij jou te bezorgen.

 

 1. Contractduur
 • De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het lidmaatschap en het wekelijks afleveren van de Snackbox en het salade abonnement, te allen tijde opzeggen. Indien je via je online account op dinsdagavond vóór 23.59 uur opzegt, ontvang je onmiddellijk vanaf dat moment geen Snackbox en/of salade abonnement meer. Doe je dat niet, dan zijn de producten al besteld en ontvang je nog eenmalig een Snackbox en/of salade abonnement waar je ook voor betaalt. Daarna zal de opzegging definitief in werking treden.
 • De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen. Wij raden je echter wel aan om op dinsdagavond vóór 23.59 uur op te zeggen, indien je in de week daarop direct geen Snackbox en/of salades meer wenst te ontvangen;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als waarop ze zijn aangegaan; daarnaast kun je altijd opzeggen via de klantenservice, je online account, post en email.
 • Indien de consument vóór dinsdagavond 23.59 uur opzegt, eindigt het abonnement direct en worden er geen Snackbox en/of salades meer bezorgd, en geen bedragen meer in rekening gebracht. In het geval van een opzegging na dinsdagavond 23.59 uur wordt het bedrag van een reeds bestelde Snackbox en/of salade abonnement bij de consument nog in rekening gebracht. Daarna treedt de opzegging in werking.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan wordt niet automatisch verlengd.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het wekelijks afleveren van de Snackbox en/of salades, kan te allen tijde worden opgezegd. Er kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn.

 

 1. Levering en onderbreking
 • Wij behouden ons het recht voor pas na betaling van vijftig (50) % van het totaalbedrag bij gebruikers te bezorgen. Beroepen op eerdere leveringen kan niet.
 • Wij bezorgen overal in Nederland. Als de koopovereenkomst een cadeaubon betreft, wordt die via e-mail bezorgd.
 • Wij bezorgen op het adres dat je in je klantenaccount op onze website als bezorgadres hebt opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering die, zoals overeengekomen, op zijn vroegst op de tiende (10) dag na afloop van de dag van de mededeling plaats zal vinden.
 • Je bent verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de salades op het door jou opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke m.b.t. acceptatie.
 • Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of collega’s dan wel de receptie.
 • Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conform, behouden wij eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.
 • Je kunt op elk moment een levering laten uitvallen door de levering te pauzeren. De mededeling over het pauzeren moet altijd uiterlijk dinsdagavond vóór 23.59 uur plaatsvinden indien je de levering van de daarop volgende week wilt pauzeren.

 

 1. Reclameren
 • Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Het Lunchmoment. Aangezien de geleverde producten veelal dagverse/gekoelde producten betreffen, worden de spullen niet door de Klant teruggestuurd naar Het Lunchmoment. Reclamatie is alleen mogelijk indien:
 1. a) Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Het Lunchmoment binnen twee dagen per email heeft laten blijken;
 2. b) Klant hierbij minimaal het klantnummer, naam, hoofdafleveradres en een beschrijving van het gebrek vermeldt;
 3. c) Klant geen van producten van de levering heeft genuttigd, waarop Klant reclameert.
 • Indien na onderzoek van Het Lunchmoment blijkt dat de eigenschappen van het Product wel voldoen aan de Overeenkomst zal Het Lunchmoment met Klant in overleg treden.
 • Indien na onderzoek van Het Lunchmoment blijkt dat de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangend Product, mits nog leverbaar. Mocht het vervangende Product niet leverbaar zijn, dan heeft de Klant recht op:
 1. a) óf het uitzoeken van een vervangend Product ter waarde van een Product welke niet bleek te voldoen. Het verkozen Product word geleverd op een van de aangeboden aflevermomenten, welke schikt voor de Klant.
 2. b) óf restitutie van waarde van het Product hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.
 • Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Product, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.
 • Bij ontevredenheid over een product, salade of een ingrediënt, of om welke reden dan ook, neem dan contact met ons op via service@hetlunchmoment.nl binnen zeven (7) dagen na de datum waarop het product is ontvangen. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen we, naar eigen goeddunken, een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de aankoopprijs van het product/het ingrediënt bieden, of voorzien van een tegoed.

 

 1. Verwerking persoonsgegevens
 • Indien en voorzover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:
 1. a) de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
 2. b) de Klant te informeren over de leveringen;
 3. c) behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Het Lunchmoment.
 • Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd op de Website, tijdens de Bestelprocedure en op de accountpagina van Het Lunchmoment en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Het Lunchmoment deze uitingen sturen.
 • De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Het Lunchmoment aan te passen bij onjuistheden.
 • Om de consument te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

 

 1. Aansprakelijkheid en plichten

11.1 Het Lunchmoment is aansprakelijk in het geval van schade voor de Klant ten gevolge van persoonlijk letsel of beschadiging van de gezondheid, die door

plichtverzuim van Het Lunchmoment of een van zijn wettelijke afgevaardigden of hulppersoneel is ontstaan;

(b) conform het productaansprakelijkheidsrecht, uit de overname van een garantie of vanwege een opzettelijke dwaling;

(c) wanneer Het Lunchmoment of zijn wettelijke afgevaardigden of hulppersoneel met opzet of door grove nalatigheid bijdragen aan de schade en/of;

(d) wanneer de schade door het niet nakomen van een verplichting door Het Lunchmoment ontstaan is, wanneer het nakomen ervan voor het regelmatig halen van het contractdoel essentieel is en waarop de besteller Klant regelmatig vertrouwt en op mag vertrouwen (kardinale plicht).

 • Het Lunchmoment is tot onbegrensde redelijke hoogte aansprakelijk in de gevallen beschreven in alinea (1), letters (a), (b) en/of (c) en (d).
 • In gevallen niet genoemd in alinea (1) is Het Lunchmoment, onafhankelijk van de wettelijke grondslag, uitgesloten van aansprakelijkheid.
 • De aansprakelijkheidsregelingen in de voorafgaande alinea’s gelden ook voor persoonlijke aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersoneel van Het Lunchmoment.
 • De Klant is verplicht product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen van de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.
 • Het Lunchmoment staat in en is aansprakelijk voor de staat van het Product alsmede de staat van de verpakkingsmaterialen zoals het glaswerk tot en met het bezorgmoment bij de Klant. Het bezorgmoment is gelijk te stellen met het eerste aflevermoment bij de Klant tenzij uit de omstandigheden van het geval anders blijkt. Met het bezorgmoment wordt verstaan afgifte van het Product door of namens Het Lunchmoment aan het adres van de Klant waarbij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het Product bij de Klant is bezorgd.

 

 1. Garantie
 • Hier geldt de wettelijke garantie.

 

 1. Toepasselijk recht, klachten en geschillen
 • Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 • Mocht een regeling in het afgesloten contract ondoeltreffend of onuitvoerbaar zijn of worden, dan blijft de rest van het contract geldig. Op de plek van de ondoeltreffende, resp. onuitvoerbare regeling gaat de wettelijke regeling in zijn werk.
 • Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Het Lunchmoment, welk contact schriftelijk en per email kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan in artikel 12 vermeld. Het Lunchmoment zal uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

 

 1. Herroepingsrecht

Je hebt altijd het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de Snackbox en/of salades fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons

 

Het Lunchmoment

Drijfhoutstraat 25

3067NN Rotterdam

E–mail: service(at)hetlunchmoment.nl

 

via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

 1. Overige bepalingen
 • Het Lunchmoment is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen.
 • Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door Het Lunchmoment inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

 

Bijlage: Modelformulier voor herroeping

 

Download hier het modelformulier in PDF

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan: service(at)hetlunchmoment.nl

Ik/Wij (*)____________________ deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)____________________ herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)____________________ /Ontvangen op (*)____________________

Naam/Namen klant(en) ____________________

Adres klant(en) ____________________

Handtekening van klant(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ____________________, ____________________

Datum ____________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Download hier het modelformulier in PDF-formaat
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

Download hier de Algemene voorwaarden in PDF-formaat.